Posledná aktualizácia: 17.09.2020 

Úvod 

Táto stránka („webová stránka“) je webová stránka vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou Ontex BV, spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Belgického kráľovstva so sídlom 5, 9255 Buggenhout, Belgicko, ktorá je registrovaná v registri právnických osôb (KBO) pod číslom 0419.457.296, a jej pridruženými spoločnosťami* (ďalej len „Ontex“, „my“, „naše“), ktoré kontrolujú a používajú vaše osobné údaje zhromaždené prostredníctvom tohto webu.

Spoločnosť Ontex je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov zhromaždených prostredníctvom tejto webovej stránky. Svoje povinnosti v oblasti ochrany údajov a súkromia berieme vážne, a preto sme vytvorili tieto zásady ochrany osobných údajov, ktoré vysvetľujú, ako zhromažďujeme a používame osobné údaje, ak sa rozhodnete zaregistrovať alebo odoslať informácie na tejto webovej stránke. Vysvetľujeme tu tiež určité práva, ktoré máte vo vzťahu k vašim osobným údajom. Prečítajte si pozorne tieto zásady, aby ste pochopili naše postupy týkajúce sa osobných údajov.

Upozorňujeme, že táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované spoločnosťou Ontex, za ktoré spoločnosť Ontex nenesie zodpovednosť a na ktoré sa tieto zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú. Mali by ste si overiť príslušné webové stránky tretích strán a pozrieť si ich zásady ochrany osobných údajov, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako spracúvajú vaše osobné údaje.

* Pridruženými spoločnosťami sa rozumie každá spoločnosť kontrolovaná, kontrolujúca alebo spadajúca pod spoločnú kontrolu spoločnosti Ontex BVBA, pričom kontrolou sa rozumie vlastníctvo najmenej 50 % akcií. Zoznam subjektov Ontex nájdete v našej výročnej správe na www.ontexglobal.com.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a akým spôsobom ich zhromažďujeme?

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami o ochrane údajov a súkromia, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a implementácie miestnych zákonov, ktoré môžu byť z času na čas zmenené, nahradené alebo zrušené („zákony o ochrane údajov“). Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov majú „osobné údaje“, „prevádzkovateľ“, „spracovateľ“, „dotknutá osoba“ a „proces/spracovanie“ rovnaký význam ako v platných zákonoch o ochrane údajov.

Osobné údaje sa zhromažďujú, keď ich dobrovoľne zadáte prostredníctvom formulára na tejto webovej stránke, ak sa zaregistrujete alebo použijete niektorú z našich webových stránok alebo online služieb. Táto webová stránka automaticky zhromažďuje určité údaje týkajúce sa jej návštevníkov a spôsobu ich interakcie s webovou stránkou, ako je opísané nižšie v časti „Keď používate niektorú z našich webových stránok alebo online služieb“. Niektoré informácie zhromaždené automaticky týmto spôsobom budú predstavovať osobné údaje a môžu byť zhromažďované prostredníctvom súborov cookie a iných technológií sledovania. Môžu sa zhromažďovať aj súhrnné informácie (ktoré nepredstavujú osobné údaje, napríklad počet prihlásení návštevníkov na našu webovú stránku). Viac informácií o našom používaní súborov cookie a sledovacích technológií vysvetľujeme v našich zásadách používania súborov, ktoré sú k dispozícii tu: POLITIKU COOKIE.

 • Keď sa zaregistrujete na odber nášho bulletinu, môžeme zhromažďovať tieto údaje: vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, krajinu, rok narodenia, adresu, pohlavie, výber jazyka a osobné údaje týkajúce sa výberu typu produktu.
 • Keď sa obrátite na naše asistenčné stredisko, budeme zhromažďovať identifikačné a platobné údaje, ktoré sú relevantné pre predaj a dodanie našich produktov alebo pre odpoveď na váš dotaz alebo sťažnosť a, pokiaľ je to potrebné, pre vybavenie objednávky a sťažnosti a poskytovanie našich produktov.
 • Keď používate niektorú z našich webových stránok alebo online služieb, môžeme zhromažďovať informácie o zariadení, ktoré používate na prístup na našu webovú stránku, o type vášho prehliadača, operačnom systéme, IP adrese, názve domény, počte návštev webu, dátumoch návštev webu, dátume a čase online žiadosti, čase potrebnom na stiahnutie požadovaných informácií, chybových kódoch vygenerovaných pri kontakte vášho prehliadača s našou webovou stránkou a čase, ktorý ste strávili prezeraním webovej stránky.
 • Keď s nami komunikujete prostredníctvom sociálnych médií,napr. Facebooku, môžeme zhromažďovať prihlasovacie údaje a akékoľvek osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, napríklad názory alebo správy, ktoré zverejníte na našich stránkach sociálnych médií. Ak nahráte obsah vrátane svojich osobných údajov na sociálnu sieť a potom označíte našu webovú stránku, budú sa na váš príspevok tiež vzťahovať podmienky používania a vyhlásenie o ochrane osobných údajov príslušnej sociálnej siete, a to aj v prípade, že zverejňujete príspevok na oficiálnej stránke Ontex na sociálnej sieti. Nad týmito podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov nemáme kontrolu a nekontrolovali sme ich adekvátnosť. Preto by ste si ich mali pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov skontrolovať.

Ako používame osobné údaje?

 • Na interné obchodné účely

Vaše osobné údaje môžeme používať na interné obchodné účely, ako napríklad:

 • zdokonaľovanie našich produktov tak, aby vyhovovali potrebám našich zákazníkov, a získavanie prehľadov v súvislosti s možnými vylepšeniami;
 • vylepšenie našich služieb a prispôsobenie vášho prehliadania. Niektoré z informácií (najmä informácie zhromaždené súbormi cookie a ďalšou technológiou sledovania) nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku; a
 • sledovať akékoľvek podvodné činnosti a iné nevhodné činnosti a monitorovať integritu obsahu našej webovej stránky.
 • Na komunikáciu s vami

Vaše osobné údaje použijeme na to, aby sme odpovedali na vaše otázky a/alebo sťažnosti týkajúce sa našich produktov alebo služieb a poskytli vám dôležité informácie o vašom účte a vašich produktoch, napr. aby sme vás informovali, že vaša platba bola prijatá alebo vaša objednávka bola spracovaná.  Poskytnutie niektorých osobných údajov môže byť potrebné na efektívne vyriešenie otázky alebo sťažnosti.

 • Na vykonávanie marketingových aktivít

Na základe vášho súhlasu, ak to vyžaduje príslušný zákon, môžeme vaše osobné údaje použiť na vykonávanie aktivít priameho marketingu pre produkty a služby spoločnosti Ontex (vrátane zasielania nášho bulletinu, ak sa prihlásite na jeho odber). Môžete kedykoľvek požiadať o zrušenie zasielania takýchto materiálov.

Máte právo, bez uvedenia dôvodu, zabrániť spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Ak si chcete uplatniť toto právo, kontaktujte nás zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

Právny základ

Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať, používať a zdieľať iba vtedy, keď sa presvedčíme, že na to máme vhodný právny základ. Základ spoločnosti Ontex na zhromažďovanie osobných údajov závisí od účelu zhromažďovania, a teda:

 • V našom zákonnom záujme vždy podliehajú vašim záujmom a základným právam. Osobné údaje používame napríklad na zabezpečenie správneho fungovania tejto webovej stránky a na ochranu tejto webovej stránky a vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom;
 • Za účelom plnenia zmluvy v prípade, že ste zákazníkom a zadávate alebo požadujete informácie o objednávke alebo o našich produktoch alebo podnikáte kroky na uzavretie zmluvy;
 • Na základe súhlasu, v prípadoch, keď to vyžaduje zákon. Napríklad zasielanie ponúk priameho marketingu. Môžete odvolať svoj súhlas s akoukoľvek spracovateľskou činnosťou, ktorú na tomto základe vykonávame;
 • Dodržiavanie príslušných právnych alebo regulačných povinností, ktoré máme. Napríklad vedenie záznamov v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti, daň, audit alebo právo obchodných spoločností.

V prípade, že základom spracúvania je váš súhlas, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a teda tomuto spracúvaniu kedykoľvek zabrániť. Ak chcete odvolať svoj súhlas, kontaktujte nás zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, napr. s cieľom odpovedať na váš dotaz alebo, ak ste naším zákazníkom, plniť zmluvu, ktorú sme spoločne uzavreli. Spoločnosť Ontex môže uchovávať vaše osobné údaje dlhšiu dobu, ak to vyžaduje zákon, regulačné, daňové alebo účtovné požiadavky. Za špecifických okolností môžeme vaše osobné údaje tiež uchovávať po dlhšiu dobu, aby sme mali presný záznam o vašom jednaní s nami v prípade akýchkoľvek sťažností alebo výziev, alebo ak sa dôvodne domnievame, že existuje perspektíva súdnych sporov týkajúcich sa vašich osobných údajov alebo jednania.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa toho, ako dlho uchovávame vaše osobné údaje, kontaktujte nás zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

Používanie súborov cookie a ďalších technológií sledovania

Naše webové stránky používajú určité technológie monitorovania a sledovania (napríklad súbory cookie, webové majáky, pixely, značky a skripty).  Tieto technológie sa používajú na to, aby sme neustále udržiavali, poskytovali a zlepšovali naše služby a aby sme zákazníkom poskytovali lepšie skúsenosti.  Vďaka týmto technológiám dokážeme napríklad udržiavať a sledovať preferencie a autentizované relácie našich zákazníkov, lepšie zabezpečovať naše služby, identifikovať technické problémy, používateľské trendy a efektívnosť kampaní a celkovo monitorovať a zlepšovať výkon našich služieb.

Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame na našich webových stránkach, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie ktoré sú k dispozícii tu.

Vaše práva

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte nasledujúce práva:

 • Požiadať o kópiu vašich osobných údajov, ktorú uchovávame, a máte právo byť informovaní o : (a) zdroji vašich osobných údajov; (b) účeloch, právnom základe a spôsoboch spracúvania; (c) subjekte Ontex, ktorý je prevádzkovateľom vašich osobných údajov; a (d) subjektoch alebo kategóriách subjektov, ktorým môžu byť vaše osobné údaje odovzdané;
 • Požiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov. Spoločnosť Ontex sa bude snažiť overiť presnosť osobných údajov pred ich opravou. Právo na vymazanie vašich osobných údajov je možné uplatniť iba za obmedzených okolností, napr. ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené; ak ste odvolali svoj súhlas (ak to bol právny základ); po úspešnom uplatnení vášho práva namietať; ak boli vaše osobné údaje spracované nezákonne; alebo ak musia byť vaše osobné údaje vymazané, aby spoločnosť Ontex splnila svoje zákonné povinnosti. Spoločnosť Ontex však nie je povinná vyhovieť vašej žiadosti o vymazanie vašich osobných údajov tam, kde je potrebné vaše osobné údaje spracovať z dôvodu splnenia našich právnych povinností alebo na účely stanovenia, výkonu alebo obhajovania právnych nárokov.
 • Obmedziť spracovanie vašich osobných údajov. To platí, (i) ak je spochybnená presnosť osobných údajov, v takom prípade ich spracujeme, aby sme mohli overiť ich presnosť; (ii) ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby boli vymazané; (iii) tam, kde to už nie je potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, ale stále to potrebujete na stanovenie, výkon alebo obranu právnych nárokov; alebo (iv) ak ste využili právo vzniesť námietku a čaká sa na overenie naliehavých dôvodov.
 • Vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov. Toto sa týka osobných údajov, ktoré spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, pokiaľ bude overené, že naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi základnými právami a slobodou. Môžete tiež namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu a zabrániť mu.
 • Požiadať o akékoľvek osobné údaje, ktoré ste preniesli do spoločnosti Ontex v strojovo čitateľnom formáte, alebo o ich priamy prenos inému prevádzkovateľovi, vždy však iba vtedy, ak je spracovanie založené na vašom súhlase alebo na plnení zmluvy uzavretej s vami a ak sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Ak chcete získať kópiu alebo odkaz na ochranné opatrenia, na základe ktorých sú vaše osobné údaje prenesené mimo Európsky hospodársky priestor alebo vašu príslušnú krajinu. V záujme ochrany obchodných podmienok môžeme znenie dohody o prenose údajov upravovať.
 • Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spoločnosťou Ontex spracúvané. Vedúcim orgánom pre ochranu údajov spoločnosti Ontex je belgický úrad na ochranu údajov (www.autoriteprotectiondonnees.be – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), ktorý môžete v takom prípade kontaktovať ([email protected] – Rue de la Presse – Drukpersstraat 35, B-1000 Brusel, Belgicko). Máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť miestnemu orgánu dozoru nad ochranou osobných údajov (t. j. v mieste vášho obvyklého pobytu, v mieste alebo pracovisku alebo v mieste údajného porušenia). Žiadame vás, aby ste sa s nami pokúsili vyriešiť akékoľvek problémy pred podaním sťažnosti miestnemu dozornému orgánu.

Keď podáte žiadosť o uplatnenie niektorého z vyššie uvedených práv, budeme možno musieť od vás vyžiadať ďalšie informácie, aby sme potvrdili vašu totožnosť.  Upozorňujeme, že sa môžeme spoliehať na príslušné výnimky podľa EÚ alebo členského štátu, aby sme mohli zamietnuť časť vašej žiadosti alebo celú vašu žiadosť.  Ak tak urobíme, budeme vás informovať v reakcii na vašu žiadosť.

Sprístupnenie informácií tretím stranám

Osobné údaje môžu byť prenášané medzinárodne prostredníctvom celosvetovej organizácie Ontex alebo tretím stranám na účely uvedené nižšie.

Pri objednávaní produktu na webových stránkach môže spoločnosť Ontex zdieľať vaše osobné údaje s inými spoločnosťami zo skupiny Ontex (zoznam pobočiek spoločnosti Ontex je k dispozícii na adrese (http://www.ontexglobal.com/ontex-around-world) so sídlom v Európskom hospodárskom priestore, na účely vybavovania vašich objednávok, dodávania produktov, popredajných služieb, fakturácie, poskytovania pomoci, účtovných a daňových účelov, vybavovania sťažností, dodržiavania právnych predpisov a na účely priameho marketingu, v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov.

Aj keď môžeme poskytnúť vaše osobné údaje poskytovateľom služieb, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene ako spracovatelia, nezdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami na sekundárne alebo nesúvisiace účely, s výnimkou prípadov vysvetlených nižšie alebo inak uvedených v čase zhromažďovania údaje v súlade s platnými právnymi predpismi. Títo poskytovatelia služieb, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, súhlasili s obmedzeniami týkajúcimi sa dôvernosti údajov a použitie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré s nimi zdieľame, bude výlučne na účely poskytovania zmluvnej služby pre nás. Medzi týchto poskytovateľov služieb patria poskytovatelia IT služieb, ktorí pomáhajú spravovať naše systémy IT a systémy obslužného oddelenia back office.

Ak v budúcnosti spoločnosť Ontex predá alebo prevedie niektoré alebo všetky svoje obchodné činnosti alebo aktíva na tretiu stranu, môže spoločnosť Ontex poskytnúť osobné údaje potenciálnemu alebo skutočnému kupujúcemu obchodných činností alebo aktív spoločnosti Ontex.

Ak je to vhodné alebo potrebné, osobné údaje môžu byť sprístupnené orgánom činným v trestnom konaní, regulačným alebo iným vládnym agentúram alebo tretím stranám, ak je to potrebné alebo žiaduce na splnenie právnych alebo regulačných povinností alebo požiadaviek alebo na účely uvedené vyššie. V prípade, že nám budú zaslané žiadosti o informácie od orgánov činných v trestnom konaní alebo regulačných orgánov, starostlivo ich overíme pred zverejnením akýchkoľvek osobných údajov.

Niektoré zo spôsobov, ktorými spoločnosť Ontex zdieľa osobné údaje, môžu zahŕňať prenosy mimo Európsky hospodársky priestor, a to aj v krajinách, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako v Európskom hospodárskom priestore.  Spoločnosť Ontex prijala a bude naďalej prijímať príslušné ochranné opatrenia, aby sa na osobné údaje na účely uvedené vyššie naďalej vzťahovala primeraná úroveň ochrany v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Patrí medzi ne implementácia štandardných zmluvných doložiek EÚ, v ktorých sa vyžaduje, aby mali tretie strany zavedenú primeranú ochranu, brány firewall, heslá atď. Máte právo nás kontaktovať a získať ďalšie informácie o ochranných opatreniach, ktoré sme zaviedli (vrátane kópie príslušných zmluvných záväzkov), aby sme zabezpečili primeranú ochranu vašich osobných údajov pri ich prenose, ako je uvedené vyššie.

Informačná bezpečnosť

Máme zavedené príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia vrátane obchodných štandardov technológie a prevádzkovej bezpečnosti na ochranu osobných údajov, ktoré ste poskytli, pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo náhodnou stratou, zmenou neoprávneného prístupu, zverejnením alebo prenosom, zneužitím a proti všetkým ostatným nezákonným formám spracovania tak, ako sa požaduje podľa platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť Ontex prijíma všetky primerané opatrenia na zabezpečenie dôvernosti vami poskytnutých osobných údajov. Je však dôležité si uvedomiť, že prenos osobných údajov cez internet nie je nikdy bez rizika.

Ochrana súkromia detí

Spoločnosť Ontex chápe dôležitosť ochrany súkromia detí v interaktívnom online svete. Webové stránky, na ktoré sa vzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov, nie sú určené alebo zamerané na deti vo veku 16 rokov alebo mladšie. Nie je politikou spoločnosti Ontex úmyselne zhromažďovať alebo udržiavať informácie o osobách mladších ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, môžete tento web používať iba so zapojením a pod dohľadom rodiča alebo zákonného zástupcu.

Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili alebo prijali osobné údaje od osoby mladšej ako 16 rokov bez zapojenia a dohľadu rodiča alebo zákonného zástupcu (a, v prípade potreby v súvislosti s právnym základom pre spracovanie, bez ich súhlasu), tieto informácie odstránime. Ak si myslíte, že by sme mohli mať akékoľvek informácie od alebo o osobe mladšej ako 16 rokov, kontaktujte nás na adrese [email protected]

Kontakt a sťažnosti

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov zhromaždených prostredníctvom webovej stránky, môžete nás kontaktovať na týchto adresách:

Ontex BV, Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgicko.

[email protected]

Môžete sa tiež obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov na týchto adresách:

Ontex BV, Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgicko, [email protected]

Aktualizácie týchto zásad ochrany osobných údajov

Ak spoločnosť Ontex zmení svoje postupy pri ochrane osobných údajov, aktualizovaná verzia týchto zásad ochrany osobných údajov bude tieto zmeny odrážať a my vás o týchto zmenách budeme informovať aktualizáciou dátumu účinnosti v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov. Bez toho, aby boli dotknuté vaše práva v zmysle platných právnych predpisov, si spoločnosť Ontex vyhradzuje právo na zmenu týchto zásad ochrany osobných údajov tak, aby odrážali technologický pokrok, právne a regulačné zmeny a osvedčené obchodné postupy.