Podmienky používania

Obsah
- Prijatie a zmena Podmienok používania
- Prístup na webovú stránku – obsah webovej stránky
- Používanie webových stránok
- Nákup produktov na webových stránkach
- Práva duševného vlastníctva
- Odkazy na webové stránky a služby tretích strán
- Trvanie a ukončenie
- Zodpovednosť
- Všeobecné
- Rozhodné právo – Riešenie sporov

Prijatie a zmena Podmienok používania

Tieto Podmienky používania („Podmienky používania“) stanovujú právny rámec, ktorý upravuje prístup a používanie webovej stránky [id-ontex.com] („webová stránka“), ktorú vlastní a používa spoločnosť Ontex BV, registrovaná pod číslom 0419.457.296 (Belgický obchodný register) so sídlom firmy na adrese Genthof 5 9255 Buggenhout,(„Ontex“ alebo „my“).

Prístup a používanie webovej stránky je podmienené prijatím Podmienok používania, ktoré sú platné v čase, keď vstúpite na webovú stránku, a ktoré môže spoločnosť Ontex kedykoľvek upraviť. V tomto ohľade prístupom na webové stránky a ich používaním súhlasíte s tým, že ste automaticky viazaní Podmienkami používania, a teda aj akýmikoľvek úpravami, ktoré boli platné v čase vášho prístupu alebo používania webovej stránky, a súhlasíte s tým, že takéto prijatie podmienok má rovnakú právnu hodnotu ako výslovné písomné prijatie. V prípade, že nesúhlasíte s Podmienkami používania, nesmiete na web pristupovať ani ho používať. Pred použitím webovej stránky si pozorne prečítajte Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov, ku ktorým máte prístup tu. Odporúčame vám prečítať si Podmienky používania zakaždým, keď vstúpite na webovú stránku.

Prístup na webovú stránku – obsah webovej stránky

Pod podmienkou, že sa webová stránka bude používať v úplnom súlade s Podmienkami používania, vám udeľujeme osobné, nevýhradné, neprenosné a odvolateľné právo na prístup a používanie obsahu webovej stránky („obsah“) iba na účely použitia v súlade s Podmienkami používania. Všetky ostatné práva sú výslovne vylúčené.

Spoločnosť Ontex si vyhradzuje právo pridávať, mazať alebo upravovať Obsah, (dočasne alebo natrvalo) zablokovať prístup na webové stránky alebo ich deaktivovať, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, za účelom údržby a/alebo vylepšenia a/alebo úpravy webových stránok.

Beriete na vedomie, že webovú stránku môžete používať, iba ak je vaše zariadenie pripojené k internetovej sieti. Poplatky za pripojenie alebo prístup, ktoré sú vám účtované v dôsledku používania webových stránok, podliehajú podmienkam dohodnutým s vaším poskytovateľom pripojenia k internetu alebo operátorom mobilnej siete. Beriete na vedomie riziká spojené s používaním internetu vrátane, ale nie výlučne, rizík týkajúcich sa nedostupnosti webových stránok, nedôvernosti alebo straty integrity prenášaných údajov, potenciálnych vírusových útokov atď. Spoločnosť Ontex robí všetko pre to, aby zabránila vírusovým útokom na webovú stránku. Spoločnosť Ontex však nemôže zaručiť úplnú absenciu vírusov, ani za túto skutočnosť nenesie zodpovednosť. Pred použitím webových stránok a/alebo pred sťahovaním informácií z webových stránok vám odporúčame prijať potrebné opatrenia.

Registráciou na webovej stránke sa zaväzujete, že nebudete svoje heslo, informácie o svojom účte a prihlasovacie údaje k webovým stránkam zdieľať s tretími stranami. Účet je osobný a na jednu fyzickú osobu môže byť vedený iba jeden účet. Je vašou zodpovednosťou udržiavať svoje heslo a informácie o svojom účte v tajnosti. Ste zodpovední za všetky činnosti vykonávané na základe vašich prihlasovacích údajov, používania vášho účtu alebo po prístupe na webovú stránku.

Používanie webových stránok

Na webovú stránku nesmiete pristupovať ani ju používať spôsobom, ktorý môže poškodiť, deaktivovať, preťažiť alebo narušiť účty Ontex, systémy IT alebo siete. Nesmiete sa pokúšať neoprávnene pristupovať k účtom Ontex, IT systémom alebo sieťam. Nesmiete sa pokúsiť použiť moduly na prehľadávanie obsahu, nástroje na extrakciu dát ani iné automatizované prostriedky na neoprávnený prístup k webovým stránkam alebo účtom spoločnosti Ontex, IT systémom alebo sieťam. Nesmiete pristupovať, sťahovať, používať ani exportovať webové stránky alebo ich obsah spôsobom, ktorý porušuje nariadenia alebo právne predpisy týkajúce sa exportu alebo ktorý porušuje iné príslušné nariadenia alebo právne predpisy.
Bez obmedzenia nesmiete (i) upravovať, reprodukovať, zastupovať, prispôsobovať a/alebo prekladať celú webovú stránku a/alebo jej obsah alebo jej časť; (ii) extrahovať celú alebo časť webových stránok; ani (iii) zverejňovať a/alebo používať jej obsah na webovej stránke, v médiách alebo v sieti (na tento účel nemôžete oprávniť ani tretiu stranu).

V prípade, že budete vyzvaní k zverejneniu obsahu na webovej stránke (konkrétne, ale nie výlučne, komentárov k produktom alebo službám poskytovaným spoločnosťou Ontex) (ďalej len „publikácie“), zaručujete, že (i) ste držiteľom všetkých licencií, práv, dohôd a oprávnení potrebných na používanie a oprávnenie spoločnosti Ontex na používanie všetkých autorských práv, práv používať ochrannú známku a akýchkoľvek ďalších vlastníckych práv vzťahujúcich sa na publikácie, a (iii) pre každú publikáciu ste získali písomný súhlas všetkých identifikovateľných fyzických osôb na používanie ich príslušných názvov a obrázkov v uvedenej publikácii. Súhlasíte s tým, že nebudete odosielať publikácie, ktoré môžu byť nezákonné, nemorálne, obscénne, hanlivé, výhražné, pornografické, pedofilné, revizionistické (popierajúce holokaust), zastrašujúce, nenávistné, rasistické, urážlivé, podnecujúce k politickej alebo rasovej nenávisti, xenofóbne, porušujúce akýkoľvek zákon alebo záväzné pravidlo, alebo nevhodné iným spôsobom. Publikovaním publikácií na webových stránkach udeľujete spoločnosti Ontex právo na úplné, čiastočné a bezplatné použitie publikácií, ich reprodukciu a zastupovanie v prospech celého sveta, na všetkých nosičoch, na zákonnú dobu ochrany práv duševného vlastníctva patriacich k týmto publikáciám s cieľom splniť potreby webovej stránky a propagovať uvedenú webovú stránku, najmä na reklamné alebo komerčné účely.

Nákup produktov na webových stránkach

Na nákup produktov na webových stránkach sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky predaja, ktoré sú dostupné prostredníctvom nasledujúceho odkazu [vložte odkaz na Všeobecné obchodné podmienky predaja alebo uveďte „neuplatňuje sa“, ak sa prostredníctvom webovej stránky nepredávajú žiadne produkty].

Práva duševného vlastníctva

Webové stránky a ich obsah, ako aj autorské práva a práva súvisiace s ochrannou známkou, obchodnými názvami, kresbami, obrázkami, databázami, informáciami, údajmi, textami, zvukmi, fotografiami a grafikou a všetkými zdrojovými kódmi, softvérom a iným obsahom sú majetkom spoločnosti Ontex alebo jej poskytovateľov licencií a sú chránené právami duševného vlastníctva a inými národnými a medzinárodnými vlastníckymi právami, vrátane, ale nie výlučne, autorských práv a súvisiacich práv, práv týkajúcich sa databáz, modelov, značiek a obchodných mien, patentov atď. Zaväzujete sa, že nebudete nijako zobrazovať ani používať logo alebo značky spoločnosti Ontex bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Prístup a používanie webových stránok a/alebo obsahu sa nesmie vykladať ako udelenie licencie na ktorékoľvek z týchto práv duševného vlastníctva. Vyhradzujeme si všetky práva súvisiace s webovou stránkou a obsahom, ktoré vám neboli výslovne udelené.
Webové stránky alebo ich obsah môžete používať iba v súlade s Podmienkami používania.
V prípade, že použijete obsah webových stránok alebo prvky, ktoré vlastní spoločnosť Ontex alebo na ktoré vlastní licenciu, bez jej povolenia alebo spôsobom, ktorý nie je povolený v Podmienkach používania, porušíte naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva tretej strany, vrátane, ale nie výlučne, autorských práv a súvisiacich práv, práv týkajúcich sa databáz, vzorov a modelov, obchodných značiek a ochranných známok, patentov a iných práv. V takýchto prípadoch si vyhradzujeme plné právo na automatické odvolanie vášho prístupu na webovú stránku a na vykonanie akýchkoľvek opatrení, ktoré považujeme za vhodné, aby sme zabránili porušeniu práv duševného vlastníctva, pozastavili ho alebo získali odškodnenie. Žiadne iné právo iného typu sa neudeľuje ako licencia, ktorá sa pripisuje alebo prenáša iným spôsobom na osoby, ktoré pristupujú na webovú stránku a/alebo používajú obsah.

Odkazy na webové stránky a služby tretích strán

Webové stránky obsahujú hypertextové odkazy na iné webové stránky používané tretími stranami a odkazy na iné zdroje informácií. Tieto odkazy a zdroje informácií sú poskytované na informačné účely. Tieto webové stránky a informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach nie sú spravované ani kontrolované spoločnosťou Ontex. Pretože nad týmito službami nemáme žiadnu kontrolu, uznávate a akceptujete, že nenesieme zodpovednosť (i) za dostupnosť, obsah, presnosť, kvalitu, reklamu a produkty týkajúce sa týchto externých služieb a za akékoľvek ďalšie dostupné prvky súvisiace s týmito službami alebo prostredníctvom týchto služieb, (ii) za ochranu osobných údajov alebo akékoľvek iné praktiky na týchto webových stránkach.

Trvanie a ukončenie

Podmienky používania zostanú v platnosti medzi nami a vami dovtedy, pokým budete používať webovú stránku.
V prípade, že vaše použitie webových stránok považujeme za nezákonné a/alebo neoprávnené a/alebo v rozpore s Podmienkami používania, vyhradzujeme si plné právo na vykonanie akéhokoľvek postupu, a to začatie súdneho konania, ktoré považujeme za potrebné a ukončenie vášho prístupu na webovú stránku.

Zodpovednosť

Údaje komunikované na webových stránkach sa týkajú predovšetkým marketingových aktivít spoločnosti Ontex alebo finančných údajov a/alebo údajov o jej pridružených spoločnostiach; tieto údaje sú poskytované na informačné účely a nemali by sa vykladať ako záväzok v mene spoločnosti Ontex a/alebo jej pridružených spoločností.

Nesiete výhradnú zodpovednosť za používanie webovej stránky a za každé rozhodnutie týkajúce sa databázy a/alebo informácií obsiahnutých na webovej stránke.

Všeobecné

Podmienky používania tvoria úplnú dohodu medzi vami a nami, ktorá sa týka predmetu tejto zmluvy, a nahrádzajú podmienky akejkoľvek inej komunikácie a/alebo reklamy týkajúcej sa webových stránok.

V prípade, že príslušná súdna právomoc alebo orgán vyhlási ustanovenie obsiahnuté v Podmienkach používania za nezákonné, neplatné alebo nepoužiteľné, neplatnosť tohto ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení obsiahnutých v Podmienkach používania, ktoré zostávajú v platnosti.

Nerešpektovanie ktoréhokoľvek práva alebo ustanovenia obsiahnutého v týchto Podmienkach používania stranou neznamená vzdanie sa tohto práva alebo ustanovenia.

Zaväzujete sa odškodniť, brániť a konať tak, aby spoločnosť Ontex a jej zástupcovia, vedúci pracovníci, zamestnanci a subdodávatelia neutrpeli škodu následkom akýchkoľvek žalôb, konaní, procesov, škôd a nákladov, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia Podmienok používania z vašej strany.

Rozhodné právo – Riešenie sporov

Podmienky používania sa riadia Belgickým zákonom.
V prípade sporu môžete svoju sťažnosť písomne ​​vyriešiť prostredníctvom [email protected] na tejto webovej stránke a pokúsiť sa tak o priateľské urovnanie sporu.

Môžete sa tiež obrátiť na službu riešenia sporov online, ktorú ponúka Európska komisia v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 524/2013. Táto platforma je prístupná prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Akýkoľvek spor týkajúci sa uzavretia, platnosti, výkladu, vykonania alebo ukončenia Podmienok používania bude podliehať právomoci súdov (i) sídla spoločnosti Ontex; alebo (ii) vášho bydliska; alebo (iii) miesta poskytovania služby prístupu na webovú stránku.